7

Tietosuojaseloste

Kauneus Aaren Ky:n tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Rekisterinpitäjä

Kauneus Aaren Ky

Y-tunnus: 0472272-1

Yhteystiedot:
Kuninkaankatu 13
26100 Rauma

 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Kristiina Helo-Karenius/ Kauneus Aaren Ky
Kuninkaankatu 13
040 5552058
kristiina@kauneusaaren.fi

 

Rekisteröidyt
Kauneus Aaren Ky:n asiakkaat

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.
Keräämme asiakastietoja oikeutettuun etuun ja lakisääteiseen velvoitteeseen perustuen.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Kirjanpidon laatiminen

 

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

Nimi
Osoite (tarvittaessa)
Sähköposti
Puhelinnumero
Asiakastiedot

Tiedot asiakkaalle tehdyistä hoidoista / palveluista eli tiedot asiakkaan ostamista palveluista.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen kristiina@kauneusaaren.fi

Tarkastusoikeus

 • Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen. Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
 • Vastustamisoikeus. Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 • Suoramarkkinointikielto. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
 • Poisto-oikeus. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
 • Suostumuksen peruuttaminen. Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
 • Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
 • Valitusoikeus. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
 • Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä.
 • Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta (uutiskirjeessä pyydetään sähköpostiosoitetta).

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Kauneus Aaren Ky:n ulkopuolelle.

 

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa tai vähintään niin kauan kuin kirjanpitolain vaatima säilytysaika vaatii.

 

Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Kauneus Aaren Ky:n työntekijät.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Voimme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä kolmannelle osapuolelle, joita ovat: IT-tuki (ohjelmistojemme ylläpitäjät) ja tilitoimisto.

 

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.